Рыжее солнце (nyka) wrote,
Рыжее солнце
nyka

Опубликована окончательная редакция нового украинского правописанияВ институте языкознания имени Александра Потебни Национальной академии наук Украины опубликовали полный текст новой редакции Украинского правописания. В институте отдельно отметили, что в окончательной редакции нет слова "индик".

Институт опубликовал краткий конспект. Согласно ему, изменения можно условно поделить на две большие группы: изменения в написании слов (без вариантов) и вариантные дополнения к действующей норме.

Без вариантов

проєкт, проєкція (так же как ін’єкція, траєкторія, об’єкт и другие слова с латинским корнем -ject-)

плеєр (play+er), конвеєр (convey+er), феєрверк, Соєр, Хаям, Феєрбах

"Звук [j] обычно передаем согласно произношению иноязычного слова буквой й, а в составе звукосочетаний [je], [ji], [ju], [ja] буквами є, ї, ю, я:

бу́ єр, конве́єр, пле́єр, фла́єр, лоя́льний, парано́я, плея́да, роя́ль, саквоя́ж, секво́я, фая́нс, феєрве́рк, ін’є́кція, проє́кт, проє́кція, суб’є́кт, траєкторія, фоє́, є́ті, Го́я, Саво́я, Феєрба́х, Ма́єр, Кає́нна, Іса́я, Йога́нн, Рамбує́, Со́єр, Хая́м, Хеєрда́л, Юно́на, Їтс".

Дікенс, Те́керей, Бе́кі (без подвоєння приголосних -кк-)

"Буквосочетание ck, что в английском, немецком, шведском и других языках передает звук [k], воспроизводим украинской буквой к:

Ді́кенс, Ді́кінсон, Дже́ксон, Те́керей, Бе́кі, Бу́кінгем, Бі́смарк, Брю́кнер, Бро́кес, Лама́рк, Што́кманн, Стокго́льм, Ру́ дбек, Ше́рлок".

Написание вместе

мінісукня, віцепрезидент, ексміністр, вебсайт

"Вместе пишем слова с первым иноязычным компонентом, что определяет количественное (выше обычного, очень высокий или слабый, быстрый и т.д.) проявление чего-нибудь:

архі-, архи-, бліц-, гіпер-, екстра-, макро-, максі-, міді-, мікро-, міні-, мульти-, нано-, полі-, преміум-, супер-, топ-, ультра-, флеш-:

архіскладнúй, гіпермáркет, екстраклáс, макроеконóміка, мікрохвúлі, мультимільйонéр, преміумкла́с, супермáркет, топмéнеджер, топмодéль, ультрамóдний, флешінтерв’ю.

...слова с первым иноязычным компонентом анти-, контр-, віце-, екс-, лейб-, обер-, штабс-, унтер-:

антивíрус, контрудáр, віцепрем’є́р, віцекóнсул, ексчемпіо́н, ексмінíстр, експрезидéнт, лейбгвардíєць, лейбме́дик, оберма́йстер, оберофіцéр, оберлейтенáнт, оберпрокурóр, штабскапіта́н, унтерофіце́р, але за традицією контрадмірáл".

пів хвилини, пів яблука, пів Києва (пишем врозь без дефиса), но одним словом как целостное понятие півострів, півзахисник, півмісяць

"Несклоняемое числительное пів со значением "половина" с последующим существительным — общим и собственным именем в форме родительного падежа единственного числа пишем отдельно:

пів áркуша, пів годúни, пів відрá, пів мíста, пів огіркá, пів óстрова, пів я́блука, пів я́щика, пів я́ми, пів Єврóпи, пів Кúєва, пів Украї́ни.

Если же пів с последующим существительным в форме именительного падежа составляет единое понятие и не выражает значения половины, то их пишем вместе: півáркуш, пíвдень, півзáхист, півкóло, півкýля, півмі́сяць, півóберт, півовáл, півострів".

Пишем с дефисом:

... второе существительное сложного слова склоняем, если первое:

а) определяет определенную примету или особенность предмета, лица, явления, названных вторым: бíзнес-план, бі́знес-проє́кт, блок-систéма, буй-ту́р, ди́зель-мото́р, до́пінг-контрóль, дур-зíлля, жар-пти́ця, інтерне́т-видáння, інтерне́т-пóслуга, ко́зир-ді́вка, компа́кт-диск, кре́кінг-проце́с, піа́р-áкція, піа́р-кампáнія, розрúв-трава́, фан-клýб, фі́тнес-клуб, чар-зі́лля.

Дефис не ставим:

1) если означающее существительное употреблено перед обозначаемым: не́нька Украї́на:

2) если обозначающее существительное является видовым названием относительно первого существительного - родового названия: горá Сапýн, держа́ва Украї́на, трава́ звіробі́й.

Российские фамилии

рос. Донской → Донський, рос. Трубецкой → Трубецький

исключение Лев Толстой

"Прилагательные окончания русских фамилий передаются так:

Окончание - ой передаем через - ий: Донськúй, Крутúй, Луговськúй, Полевúй, Соловйо́в-Сєдúй, Боси́й, Трубецькúй, но Толстóй.

Изменения в отдельных словах

священник (как письменник)

"Удвоение согласных как следствие их совпадения.

Удвоение букв на обозначение согласных имеем, если совпадают одинаковые согласные:

в) корня или основы на-н- (-нь-) и суффиксов-н-(ий) - н-(ій), - ник, - ниц-(я):

день — де́нний, зако́н — зако́нний, кінь — кі́нний, осінь — осі́нній, туман – туманний;

башта́нник, годи́нник, письме́нник, свяще́нник; віко́нниця, Ві́нниця;

две буквы н сохраняем и перед суффиксом - ість существительных и наречиях, образованных от прилагательных с двумя н:

зако́нний — зако́нність — зако́нно, тума́нний — тума́нність — туманно".

Святвечір

"Пишем вместе:

а) сложносокращенные слова (смешанные и составные аббревиатуры) и производные от них:

адмінресýрс, Міносві́ти, профспі́лка, Святвéчір".

Большая буква

Названия товарных знаков, марок изделий

Автомобілі марки "Жигулі" вироблялися з 1970 по 2014 рік.

С маленькой буквы, если употребляется как общее название, например:

Він приїхав на старих обшарпаних "жигулях" (… на новому блискучому "фольксвагені").

С большой буквы пишем первое слово названий церквей:

Украї́нська правосла́вна церква, Украї́нська гре́ко-католи́цька це́рква, Українська лютера́нська це́рква, Ри́мсько-католи́цька це́рква, Вірме́нська апо́стольська це́рква.

В официальных составных названиях органов власти, учреждений и организаций, обществ и объединений с большой буквы пишем первое слово (и все имена собственные), которое входит в состав названия:

Міністе́рство осві́ти і нау́ки Украї́ни, Ра́да націона́льної безпе́ки та оборо́ни Украї́ни, Управлі́ння осві́ти Шевче́нківської в мі́сті Киє́ві держа́вної адміністра́ції, Прокурату́ра мі́ста Ки́єва, Апеляці́йний суд Закарпа́тської о́бласті, Націона́льний банк Украї́ни, Організа́ція економі́чного співробі́тництва і ро́звитку, Міжнаро́дний валю́тний фонд,

В названиях высших органов власти и государственных учреждений Украины Верхо́вна Ра́да Украї́ни, Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни, Конституці́йний Суд Украї́ни, Верхо́вний Суд Украї́ни с большой буквы пишем все слова.

Названия сайтов без родового слова пишем с малой буквы (тві́тер, ґуґл);

названия сайтов с родовым словом пишем с большой буквы и в кавычках (мережа "Фейсбу́к", енциклопе́дія "Вікіпе́дія");

названия сайтов, употребленные как названия юридических лиц, пишем с большой буквы и без кавычек (РНБО ввела санкції проти Яндекса).

Варианты (допускается вариантность)

Слова иноязычного происхождения

Вергілій і Верґілій, Гео́рг і Ґео́рґ, Гулліве́р і Ґулліве́р

"В фамилиях и именах людей допускается передача звука [g] двумя способами:

путем адаптации к звуковому строю украинского языка-буквой г (Вергі́лій, Гарсі́я, Ге́гель, Гео́рг, Ге́те, Грегуа́р, Гулліве́р)

путем имитации иноязычного [g] — буквой ґ (Верґі́лій, Ґарсі́я, Ге́ ґель, Ґео́рґ, Ґе́те, Ґреґуа́р, Ґулліве́р і т. ін.).".

аудієнція і авдієнція, лауреат і лавреат (пор. лавр), аудиторія і авдиторія

"В словах, что происходят из древнегреческого и латинского языков, буквосочетание au обычно передается через ав:

автенти́чний, автобіогра́фія, автомобі́ль, а́втор, авторите́т, автохто́н, ла́вра, Авро́ра, Маврита́нія, Павло́.

В заимствованиях из древнегреческого языка, имеющих устойчивую традицию передачи буквосочетание au путем транслитерации как ау, допускаются орфографические варианты:

аудіє́нція і авдіє́нція, аудито́рія і авдито́рія, лауреа́т і лавреа́т, па́уза і па́вза, фа́уна і фа́вна.".

кафедра і катедра, ефір і етер, міф і міт, Борисфен і Бористен

"Буквосочетание th в словах греческого происхождения передаем обычно буквой т:

антоло́гія, антрополо́гія, апте́ка, а́стма, бібліоте́ка, католи́цький, теа́тр, тео́рія, ортодо́кс, ортопе́дія, Амальте́я, Промете́й, Те́кля, Таї́сія, Теодо́р.

В словах, общепринятых в русском языке с ф, допускается орфографическая вариантность вроде:

ана́фема і ана́тема, дифіра́мб і дитира́мб, ефі́р і ете́р, ка́федра і кате́дра, логари́фм і логари́тм, міф, міфоло́гія і міт, мітоло́гія, Агата́нгел і Агафа́нгел, Афі́ни і Ате́ни, Борисфе́н і Бористе́н, Демосфе́н і Демосте́н, Ма́рфа і Ма́рта, Фесса́лія і Тесса́лія та ін.".

Украинские и давно усвоенные слова

і́рій і и́рій, і́род і и́род

В начале слова конечно пишем і ….

Некоторые слова имеют варианты с гласным и: і́рій і и́рій, і́род і и́род (‘очень жестокий человек’).

"И" пишем в начале отдельных возгласов (ич!), частиц (ич який хитрий), глаголы и́кати (‘произносить и вместо і’) и производного от него іменника и́кання.

"И" в начале слова

Употребляем в некоторых общих и собственных названиях, происходящих из тюркских и других языков, согласно их произношения в этих языках:

ийбе́н, ир, Ич-оба́, Кім Чен Ин

Варианты формы родительного падежа

ра́дості й ра́дости, любо́ві й любо́ви, Білору́си й Білору́си

"Существительные на -ть после согласного, а также слова кров, любо́в, о́сінь, сіль, Русь, Білору́ сь в родительном падеже единственного числа могут приобретать как вариант окончания -и: гі́дности, незале́жности, ра́дости, сме́рти, че́сти, хоро́брости; кро́ви, любо́ви, о́сени, со́ли, Ру́ си́ , Білору́ си".

Еще несколько новаций:

Только і употребляем:

1) если сопоставляем понятия: Дні і ночі; Батьки і діти; Правда і кривда; Просте і складне речення;

Варианты із, зі (зо) употребляем перед буквами, передающими тяжелые для произношения совпадения согласных, и для достижения благозвучия.

Феминитивы

Закреплены в новом украинском правописании и феминитивы.

-К-, -ИЦ-(Я), -ИН-(Я), -ЕСА.

С помощью суфиксов -к-, -иц-(я), -ин-(я), -ес- и др. от существительных мужского рода создаем существительные для обозначения лиц женского пола.

Самым употребляемым является суффикс -к-, потому что он совмещен с разными типами основ:

а́вторка, диза́йнерка, дире́кторка, реда́кторка, співа́чка, студе́нтка, фігури́стка та ін.

Суффикс -иц-(я) присоединяем прежде всего к основам на -ник: верста́льниця, набі́рниця, пора́дниця та -ень: учени́ця.

Суффикс-ин - (я) соединяем с основами на -ень: кравчи́ня, плавчи́ня, продавчи́ня, на приголосний: майстри́ня, філологи́ня; бойки́ня, лемки́ня.

Суффикс -ес- редкоупотребляемый: дияконе́са, патроне́са, поете́са.

В полной редакции объясняется, что "его создатели ориентировались, во-первых, на специфику исторической и диалектной основы украинского языка, ее характерные признаки по сравнению с другими славянскими языками, и, во-вторых, на языковую практику выдающихся украинских писателей и переводчиков".

via

   

Tags: Каклостан
Subscribe

Buy for 20 tokens
***
...
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments